طراحی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی سلامت عمومی

طراحی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی سلامت عمومی

شرکت اوسن با درنظر گرفتن نیازهای روز و توانمندی‌های لازم گروه‌های هدف مختلف دوره‌های توانمندسازی سلامت عمومی را طراحی و برگزار می‌نماید. در طراحی این دوره‌های توانمندسازی از مدرن‌ترین روش‌های آموزشی و مدل‌های خلاقانه و نوآورانه توانمندسازی بهره گرفته می‌شود که منجر به افزایش بازده آموزشی، رضایت فراگیران و کاربردی بودن آموخته‌ها می‌گردد. کلیه مراحل طراحی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی سلامت عمومی توسط شرکت اوسن ارائه می‌گردد.