مشاوره برنامه‌ریزی آموزشی در زمینه سلامت عمومی

مشاوره برنامه‌ریزی آموزشی در زمینه سلامت عمومی

یکی از موانع اصلی در جهت توسعه سلامت عمومی، کمبود نیروی متخصص در این حوزه با اهمیت است. سلامت عمومی حوزه‌ای بین‌ رشته‌‌ای است که دانش، مهارت و توانمندی‌های مرتبط با آن در رشته‌ها و مشاغل متفاوت می‌تواند راهگشای ارتقا سلامت جوامع و توسعه آن باشد. از سوی دیگر آموزش تخصصی اصولی در حوزه سلامت عمومی که مطابق با استانداردهای جهانی باشد نیازمند تخصص، تجربه و توانمندی‌هایی در زمینه آموزش و سلامت عمومی است.

به همین منظور شرکت اوسن خدمات مشاوره‌ای در زمینه آموزش و توانمندسازی سلامت عمومی را در سطوح مختلف ارائه می‌دهد.